Ny einebustad i Sola Kommune.

Ferdigstilt i 2014.