Sjukeheim i tilknyting til Sonjatun Helsesenter.
Første byggetrinn med 2 avdelingar/ 16 plassar tilrettelagt for demente.
Andre byggetrinn tilsvarande, men i tillegg ein fløy for multifunskjonshemma born.
Prosjekta har frå arkitekt og tiltakshavar si side hatt store ambisjonar om
«av-institusjonalisering» og er følgde med interesse av Husbanken og Nasjonalt senter for demens.
Prosjektert og utført i perioden 1997-2004.

Tiltakshavar Nordreisa kommune.