Burettslag med 14 husvære.
Utforma med oppdelte og ulike bygningsformer
som tilpassing til det omkringliggjande einebustadområdet.
Ferdig 1999.

Tiltakshavar Årdal Boligbyggelag.